Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluu Getirilen Mesleklere 襤likin Tebli 25 May覺s 2015 tarihli ve 29366 say覺l覺 Resmi Gazetede yay覺mlanarak y羹r羹rl羹e girmitir. S繹z konusu tebli listesinde belirtilen mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu hale getirilmitir. Tebliin yay覺m tarihinden itibaren on iki ay sonra MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kiiler bu mesleklerde 癟al覺t覺r覺lmalar覺 yasakt覺r.

Mesleki Yeterlilik Belgesini nereden edinilebilirim?
Bireyler Mesleki Yeterlilik Kurumu taraf覺ndan ilgili ulusal yeterlikte yetkilendirilmi belgelendirme kurulular覺nda teorik ve uygulamal覺 s覺navlara girerek baar覺l覺 olmalar覺 halinde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazan覺rlar. G羹ncel listeye MYK n覺n internet adresinden ulaabilir.

Mesleki Yeterlilik Belgeart覺 aranmayan durumlar nelerdir?
3308 say覺l覺 Mesleki Eitim Kanununa g繹re ustal覺k belgesi alm覺 olan ustalar ile Mill簾 Eitim Bakanl覺覺na bal覺 meslek簾 ve teknik eitim okullar覺ndan ve 羹niversitelerin meslek簾 ve teknik eitim veren okul ve b繹l羹mlerinden mezun olup, diplomalar覺nda veya ustal覺k belgelerinde belirtilen b繹l羹m, alan ve dallarda 癟al覺t覺r覺lanlar i癟in MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi art覺 aranmaz.Tehlikeli ve 癟ok tehlikeli iler s覺n覺f覺nda olup Bakanl覺k癟a yay覺mlanacak teblide yer alan mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu olacakt覺r. Belge zorunluluu getirilen mesleklere ilikin belge masraf覺 ile Bakanlar Kurulu taraf覺ndan belirlenecek miktar覺 ge癟memek 羹zere s覺nav 羹creti 襤sizlik Sigortas覺 Fonundan kar覺lanacakt覺r.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Y繹netmelii

Bu Y繹netmeliin amac覺; ulusal mesleki yeterlilik sisteminin kurulmas覺 ve iletilmesi i癟in; teknik ve mesleki alanlarda ulusal yeterliliklerin belirlenmesi, ulusal yeterlilik 癟er癟evesinin oluturulmas覺, s覺nav ve belgelendirme esaslar覺n覺n belirlenmesi, belgelendirme kurulular覺 ile eitim akreditasyon kurulular覺n覺n ulusal meslek簾 yeterlilik kapsam覺nda yetkilendirilmesi ve eitim ve 繹retim kurumlar覺n覺n akreditasyonuna ilikin usul ve esaslar覺 d羹zenlemektir.

Mesleki yeterlilik Y繹netmelii;
http://mevzuat.meb.gov.tr adresinden y繹netmelii inceleyebilirsiniz.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Sorgulama

Aa覺da linkten ; kendinizin veya kimlik bilgilerini girerek baka birinin Mesleki Yeterlilik Belgelerini ve son durumlar覺n覺, varsa muafiyetli (s覺navs覺z) belge bavurular覺n覺n sonu癟lar覺n覺 sorgulayabilirsiniz.
http://portal.myk.gov.tr/index.php?option=com_sertifika_sorgula

Hangi mesleklerde Mesleki Yeterlilik belgesi zorunluluu aranacak? Belgesi olmayanlar i癟in ge癟i s羹reci ne kadar s羹recek?
Tebliin yay覺m tarihinden itibaren 12 ay i癟inde bireylerin Mesleki Yeterlilik Belgesini MYK alm覺 olmas覺 gerekmektedir. 12 aydan sonra bu Kanunda d羹zenlenen esaslara g繹re, Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kiiler 癟al覺t覺r覺lamaz. 25/05/2015 tarihinde resmi gazetede Bakanl覺k癟a yay覺mlanan ilk teblide yer alan 40 meslek ile balayan belge zorunluluunun tehlikeli ve 癟ok tehlikeli s覺n覺fta yer alan mesleklerde de uzunca bir zaman devam etmesi beklenmektedir.